این بخشنامه که با هدف تحریک تقاضا قرار است از فردا عملی شود، به عقیده برخی تنها برای مقطعی موجب تقویت سمت تقاضا می‌شود و برای بلندمدت چه بسا می‌تواند تبعات سوء برای بازار داشته باشد.

در این قسمت از برنامه چارسو، با سیاوش وکیلی در این خصوص به گفت‌وگو نشسته‌ایم.