محمودسریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به چنین سوالی بین اصول و الگوی توسعه تمایز قائل می شود و می گوید: توسعه به معنای تولید ثروت در یک کشور است اما الگوی توسعه در هر کشور با توجه به منطقه جغرافیایی، جمعیت و... متفاوت است.

او به تجربه کشور سنگاپور در دستیابی به توسعه اقتصادی اشاره می کند و می گوید: در کشوری همچون سنگاپور که به اندازه شهر تهران است، توسعه اقتصادی با ایجاد یک کارخانه تولید خودرو به وجود نیامده بلکه مسیر دیگری در این کشور پیدا شده است.

در عین حال اما او تاکید می کند که با وجود این الگوی متفاوت، اصول ثابت توسعه اقتصادی در همه کشورها یکی است.

به گفته او از زمان آدام اسمیت تاکنون مهم ترین اصل ثابت و مبنای رشد اقتصادی، ارتباطات بین المللی بوده است

نسخه کامل در سایت اکوایران