به گزارش اکوایران، کل جمعیت ایران که در سن کار (15 ساله و بیشتر) قرار دارند، در تابستان امسال 63 میلیون و 702 هزار نفر برآورد شده است. از این تعداد تنها حدود 26 میلیون و 112 هزار نفر تمایل به کار کردن دارند و بقیه جزء جمعیت غیر فعال محسوب می‌شوند. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی ایران در تابستان امسال 41 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری از 9.6 درصد در تابستان سال گذشته به 8.9 درصد در تابستان امسال رسیده است. بر این اساس جمعیت بیکار کشور در تابستان امسال 2 میلیون و 333 هزار نفر بوده است. کاهش همزمان نرخ مشارکت و نرخ بیکاری تحلیل تغییرات وضعیت بازار کار را کمی مشکل می‌کند، چرا که به طور دقیق مشخص نیست چه میزان از کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش مشارکت اقتصادی و چه میزان به علت شاغل شدن بیکاران بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از بازار کار، نرخ اشتغال در کشور 37.3 درصد است، به عبارت دیگر از هر سه نفری که در ایران در سن کار قرار دارند حدود یک نفر دارای شغل است. کل جمعیت شاغل نیز 23 میلیون و 778 هزار نفر به ثبت رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته افزایش داشته است. همانگونه که تعداد شاغلین کل متغیر است، تعداد شاغلین بخش ها نیز تغییر کرده و برخی از افراد شاغل بین بخش ها جا به جا می شوند، به این فرایند جریان نیروی کار می‌گویند. در ادامه گزارش به جریان نیروی کار بخش خدمات از تابستان 1400 به تابستان 1401 پرداخته شده است.

جریان نیروی کار از بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران

کل تعداد شاغلین بخش خدمات از 11.4 میلیون نفر در تابستان سال گذشته به 11.9 میلیون نفر در تابستان امسال رسیده است. به بیان دیگر در بازه زمانی مذکور بالغ بر نیم میلیون نفر به تعداد شاغلین بخش خدمات افزوده شده است. با توجه به این امر سهم بخش خدمات از بازار کار ایران از 48.8 درصد به 50.2 درصد رسیده است. بخش خدمات هم از جهت سهم از بازار کار و هم از سوی سهم از تولید ناخالص داخلی، بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران است. هر زمان که بخش خدمات در ایران با اختلال مواجه شود، اثر این رخداد به طور واضح در کل اقتصاد کشور دیده می‌شود.

بررسی ها نشان می دهد 91.1 درصد از کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش خدمات مشغول به کار بوده، در تابستان امسال نیز در همین بخش شاغل بوده اند. تعداد این گروه 10 میلیون و 412 هزار نفر تخمین زده شده است. این بیشترین ثبات نیروی کار در بین بخش های اقتصادی از تابستان 1400 به تابستان امسال محسوب می شود. به بیان ساده تر درصد کسانی که از تابستان سال گذشته هنوز در بخش خدمات باقی مانده و همچنان در همین بخش شاغل هستند، نسبت به درصد کسانی که در همین بازه زمانی در بخش‌های صنعت و کشاورزی اشتغال شان را حفظ کرده‌اند، بالاتر است.

1.6 درصد کسانی که در تابستان سال قبل در بخش خدمات شاغل بوده، در تابستان امسال به بخش کشاورزی رفته و در آنجا شاغل شده اند، جمعیت این گروه به 200 هزار نفر هم نمی رسد. همچنین 7.2 درصد از کسانی که تابستان 1400 در بخش خدمات بوده، بر اساس آخرین آمار در بخش صنعت شاغل شده، تعداد این افراد 822 هزار نفر برآورد شده است. 

photo_2022-12-18_12-30-47