وی در ادامه از چالش‌هایی که تحریم‌ها برای بازرگانان ایرانی به وجود آورده سخن گفت و اعتقاد داشت بخش زیادی از این چالش‌ها می‌تواند از طریق بخش خصوصی حل شود و نیازی به حضور نهادهایی مانند دولت نیست.