بمب ساعتی بازار کار : افزایش جمعیت غیر فعال

ماتریس انتقال جریان نیروی کار از اصرار حدود ۸۸ درصد جمعیت غیرفعال به «بیکار ماندن و شاغل نشدن» حکایت دارد!

ماتریس انتقال جریان نیروی کار یا به تعبیری همه جابجایی ها در بازار کار چگونه بود؟

بازار کار سه بازیگر دارد. شاغلان، بیکاران و غیرفعالان در این بین شاید عبارت جمعیت غیرفعال برای برخی مخاطبان بیگانه باشد.

بر اساس تعاریف آماری جمعیت غیرفعال به گروهی از افراد جامعه گفته می شود که شغل ندارند و در جستجوی شغل هم نیستند. این گروه یا درآمدهای غیرکاری دارند یا به واسطه درآمد اطرافیان و خانواده تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند.

ذکر این نکته نیز ضروریست که هر گاه در جامعه ای جمعیت غیرفعال افزایش یابد یک سیگنال منفی برای اقتصاد و بازار کار است.

با این تعریف جالب است که جریان جابجایی های بازار کار بین این سه گروه یعنی شاغلان، بیکاران و جمعیت غیرفعال را بدانید.

تغییرات ایجاد شده در بین هر سه گروه را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم که این تغییرات مقایسه تابستان امسال با تابستان سال گذشته است.

ابتدا جمعیت شاغل را بررسی می کنیم. شاید برایتان جالب باشد که چقدر از شاغلان سال گذشته در تابستان امسال هم شاغل بودند.. ماتریس انتقال جریانات نیروی کار نشان می دهد ۸۶ درصد از جمعیت شاغل همچنان شاغلند. اما حدود ۴ درصد از شاغلان بیکار شدند و حدود۹ درصد هم قید کار را زدند و در جستجوی شغل هم نیستند.

 بیکاران تابستان سال گذشته اکنون چه وضعیتی دارند؟

 آمارها نشان می دهد حدود ۳۶ درصد از جمعیت بیکار تابستان ۹۸ در تابستان امسال هم بیکار ماندند.

اما جمعیت زیادی از بیکاران شاغل شدند. طبق امار ۴۰.۶ درصد از بیکاران تابستان سال گذشته، در تابستان امسال در زمره افراد شاغل قرار گرفتند.

و البته یک امار بد اینکه، بیش از ۲۲ درصد بیکاران تابستان ۹۸، تصمیم گرفتند جستجوی شغل را کنار بگذارند و به عبارتی در گروه جمعیت غیرفعال قرار گرفتند. این می تواند یا ناشی از دلسردی از ورود به بازار کار باشد یا کسب در آمدهای غیرکاری.

وضعیت جمعیت غیر فعال امسال چگونه بود؟

 جمعیت غیرفعال یا همان افرادی که در تابستان ۹۸ شاغل نبودند و تصمیمی هم برای اشتغال نداشند در تابستان امسال چه وضعیتی داشتند؟ حدود ۸۸ درصد از این افراد همچنان بر تصمیم خود مصر هستند و تصمیمی برای شاغل شدن ندارند، بخشی از این افراد به دلیل درآمدهای غیرکاری ترجیح می دهند شاغل نباشند. تعداد قابل توجهی از این افراد هم احتمالا از جستجوی شغل دلسرد شده باشند؛ البته احتمال دیگری هم وجود دارد. اینکه احتمالا به دلیل کرونا جستجوی شغل را به زمان دیگری موکول کردند.

البته ۸ درصد از این افراد شاغل شدند و ۲.۵ درصد هم در گروه بیکاران قرار گرفتند. یعنی در تابستان امسال تصمیم گرفتند شاغل شوند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد