تلاش دولت ونزوئلا برای مدرن‌سازی و حرکت از سوسیالیسم به سوی سیستم اقتصادی کاپیتالیستی‌تر، به طور واضح قابل مشاهده شده است.

از جمله این که فضاهای عمومی شهرها که سابقا با تصاویر چاوز تزیین شده بود، حالا در دست تغییرات اساسی است.