به گفته او این همان موضوعی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال ثبیت نرخ ارز بودیم.ما بازارهای زیادی را به دلیل تکانه های نرخ ارز از دست داده ایم. تغییرات نرخ ارز در ایران صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد، ما باید از تجریه و سیاست کشورهای دیگر استفاده کنیم.