اما جمال حسین‌‌‌‌‌‌زاده، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌‌‌های گوشتی می گوید: به هیچ وجه چنین دیدگاهی صحیح نیست. او برای توضیح این دیدگاه خود از یک مثال استفاده می کند و ادامه می دهد: نوسان در تصمیم گیری ها منجر به ایجاد محدودیت هایی برای بخش تولید شده است.

او در این باره بیشتر توضیح داده است.