به گزارش اکوایران، نسبت جمعیت دارای بیش از یک شغل نسبت به کل شاغلین در سال 1401 به نوعی پایین‌ترین رکورد در 6 سال اخیر چه در مناطق شهری و چه روستایی به شمار می‌آید. این درحالیست که علی‌رغم کاهش تعداد افراد دو یا چندشغلی در سال گذشته، تعداد کل شاغلان نیز در مقایسه با همه‌ی سال‌ها بجز 1398 بالاتر بوده و به همین ترتیب بخشی از کاهش شاخص مورد بررسی ناشی از افزایش تعداد شاغلان بوده که منجر به کوچک‌تر شدن شاخص می‌شود.

دو یا چند شغلی‌ها در مناطق شهری و روستایی در 1401

به‌طور کلی می‌توان با استفاده از داده‌های نیروی کار، سهم جمعیت دارای بیش از یک شغل را به دست آورد. بر اساس داده‌های مرکز آمار از حدود 23 میلیون و 716 هزار نفر شاغل در سال 1401، حدود 634 هزار نفر یا به عبارتی 6.7 درصد از آن‌ها دارای بیش از یک شغل بوده‌اند که از میان حدود 239 نفر از آن‌ها در نقاط شهری و 395 هزار نفر از آن‌ها در نقاط روستایی استقرار داشته‌اند. 

به همین ترتیب می‌توان مشاهده کرد نسبت جمعیت دارای بیش از یک شغل به کل شاغلین در نقاط شهری حدود 1.3 درصد و در نقاط روستایی تقریبا 6.8 درصد در انتهای سال گذشته به ثبت رسیده است. 

این درحالیست که با ملاحظه این شاخص در سال‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد رقم به ثبت رسیده در سال 1401، پایین‌ترین رقم در طول 6 سال اخیر بوده است.

1402122102

پایین‌ترین رکورد نسبت افراد دارای بیش از یک شغل به کل شاغلین

آمارها نشان می‌دهد در نقاط شهری، طی سال 1396 حدود 1.5 درصد جمعیت شاغل، بیش از یک شغل داشته‌اند. سپس در سال 97 و 98 این نرخ به 1.8 و 1.7 درصد می‌رسد اما مجددا از سال 1399 کاهش پیدا کرده و نهایتا در سال گذشته به 1.3 درصد افت می‌کند. 

در مقابل در نقاط روستایی نیز مشاهده می‌شود نسبت جمعیت دارای بیش از یک شغل به کل شاغلین از 7.4 درصد در سال 1396 به 8.3 درصد در سال 98 می‌رسد اما پس از این برهه مجددا این شاخص در نقاط روستایی نیز دچار کاهش شده و رقم 6.8 درصد را در انتهای سال 1401 به ثبت می‌رساند. 

بر اساس گزارش‌ها علی‌رغم اینکه نسبت جمعیت دارای دو شغل به کل شاغلین در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است، تعداد کل شاغلان نیز در سال 1401 بعد از سال 1398، به نوعی رکورد محسوب می‌شود. به همین ترتیب بخشی از کاهش شاخص مورد بررسی نیز صرفا ناشی از افزایش تعداد شاغلین بوده است.