به گزارش اکوایران، از شاخصی که نشان می دهد میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت توزیع برق چگونه تغییر کرده است، با عنوان تورم تولید کننده برق یاد می‌شود.

آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار از وضعیت تورم تولیدکننده برق نشان می دهد که در بهمن 1402،‌ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه برق افزایش یافته است. تورم ماهانه تغییر قیمت برق در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست توزیع کننده را در بهمن امسال نسبت به دی ماه بیان می کند. نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز تغییرات تورم تولیدکننده برق در بهمن 1402 را در مقایسه با بهمن 1401 اعلام می کند. تورم سالانه نیز تغییر میانگین 12 ماهه قیمت تولید برق در نیروگاه را نسبت به همین مقدار در بهمن 1401 می سنجد.

باتوجه به آنکه قیمت تولید برق در ساعت مختلف شبانه روز یکسان نبوده، تورم تولید کننده آن نیز در ساعت کم بار، میان بار و اوج بار با یکدیگر تفاوت داشته است. تورم ماهانه و سالانه پیشران در بهمن ماه در ساعت کم بار بیشترین مقدار را داشته است. در مقابل نرخ سالانه این شاخص در ساعات اوج بار حداکثر مقدار را داشته است. در ادامه نگاهی به تورم تولیدکننده برق در بهمن 1402 شده است.

مفهوم تورم تولیدکننده برق در یک نگاه

تورم تولیدکننده برق شاخصی است که نشان می‌دهد میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق چگونه تغییر کرده است. از تورم تولیدکننده برق به عنوان تورم پیشران برق نیز یاد می شود. چرا که افزایش میانگین قیمت فروش توسط نیروگاه‌های برق می‌تواند قیمت فروش برق توسط توزیع کنندگان را بالا برده و بر تورم مصرف کننده اثربگذارد.

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهمن 1402 تورم ماهانه،‌ نقطه به نقطه و سالانه برق بیشتر شده است.

030126

افزایش تورم ماهانه تولید برق در بهمن 1402

نگاهی به ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهمن 1402 میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق در ازای فروش محصولشان 3 درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه پیشران برق در بهمن 1402 نسبت به همین نرخ در دی این سال افزایش 1.4 واحد درصدی داشته است.

با توجه به این موضوع که هزینه تولید برق در ساعات مختلف شبانه روز یکسان نمی باشد، تورم تولیدکننده آن نیز در ساعات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. تورم تولیدکننده برق بر اساس بار ساعت مصرفی آن در سه گروه قرار می گیرد. این سه گروه شامل «اوج بار»، «میان بار» و «کم بار» است.

بررسی ها نشان می دهد در بهمن امسال تورم ماهانه تولید کننده برق در ساعت کم بار 4.3 درصد بوده است. این رقم در مقایسه با دی ماه افزایش 2.6 واحد درصدی داشته که بزرگترین تغییر ثبت شده نسبت به ساعت میان بار و اوج بار است. تورم ماهانه پیشران برق در ساعت میان بار 2.9 و در ساعت کم بار 1.5 درصد اعلام شده است.

بدین ترتیب میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق در  بهمن 1402،  در ساعت «کم بار» بیشترین میزان را داشته است.

تورم نقطه به نقطه در ساعت کم بار بالاتر از ساعت میان بار و اوج بار

تورم نقطه به نقطه پیشران برق در بهمن امسال 40.9 درصد اعلام شده که نسبت به دی ماه افزایش 4.2 واحد درصدی داشته است. این رقم نشان می دهد که در بهمن 1402 قیمت برق در مبدا تولید و در نیروگاه، 40.9 درصد بیشتر از قیمت آن در بهمن 1401 بوده است.

نگاهی به تورم نقطه به نقطه ساعات مختلف نشان می دهد، این نرخ در ساعت کم بار 43.1 درصد بوده که در مقایسه با همین نرخ در ساعت اوج بار و میان بار سطح کمتری داشته است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برق در ساعت میان بار 40.5 و در ساعت اوج بار 38.7 درصد اعلام شده است.

030126

افزایش تورم سالانه توزیع برق در مبدا

میانگین 12 ماهه قیمت تولید برق در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست توزیع کنندگان و مصرف کنندگان برق در دوره منتهی به بهمن سال گذشته 48.3 درصد بیشتر از میانگین 12 ماهه آن در بهمن 1401 اعلام شده است. بدین ترتیب تورم سالانه تولیدکننده برق در بهمن سال گذشته 1.4 واحد درصد بیشتر از این نرخ در دی 1402 بوده است.

در بهمن 1402 تورم سالانه در ساعت کم بار 45.4 درصد اعلام شده است. بدین ترتیب بر خلاف تورم ماهانه و نقطه به نقطه،‌ تورم سالانه پیشران برق در ساعت کم بار کمترین میزان را داشته است. این نرخ در ساعت میان بار 48.8 و در ساعت اوج بار 51 درصد اعلام شده است. بنابراین میانگین 12 ماهه قیمت تولید برق در مبدا تولید در بهمن 1402 نسبت به همین رقم در بهمن 1401، بالاترین مقدار خود را در ساعت «اوج بار»مصرفی اختیار کرده است.