به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به پایش بخش حقیقی بخش صنعت و معدن اقتصاد ایران در اسفند ماه 1402 پرداخته است. بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد است که تغییرات آن بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت ماهانه شاخص‌های تولید و فروش این بخش را منتشر می‌کند. شاخص تولید میانگینی از میزان حقیقی تولید و شاخص فروش میانگینی از میزان حقیقی فروش را نشان می‌دهد.

 مطابق محاسبات این مرکز میزان تولید بخش صنعت در اسفند ماه 2.8 درصد و تولید معدن 28 درصد نسبت به دی ماه افت کرده است. همچنین شاخص فروش معدن نیز 16.4 درصد در این ماه افت کرده است. با این حال شاخص فروش صنعت مثبت بوده است. در این گزارش تغییرات ماهانه و نقطه به نقطه تولید و فروش بررسی شده‌اند.

افت شاخص‌ تولید صنایع و معادن در اسفند

 شاخص تولید که نماتیانگر میزان تولید حقیقی است نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعت 2.8 درصد در اسفند ماه نسبت به ماه قبل و 0.7 درصد نسبت به اسفند سال قبل افت کرده است.

 در میان سه زیرگروه‌ مهم بخش صنعت نیز زیرگروه شیمیایی به جز دارو و خودرو و قطعات افت 6.8 درصدی و 8.6 درصدی را نسبت به دی 1402 داشته‌اند. این در حالی است که تولید حقیقی فلزات پایه 5 درصد نسبت به این ماه رشد کرده است. با این حال در مقیاس نقطه به نقطه تولید حقیقی در هر سه زیرگروه با کاهش همراه بوده است. در این میان تولید شاخص تولید خودرو و قطعات 4.7 درصد، فلزات پایه 3.7 درصد و شیمیایی‌ها 2 درصد نسبت به اسفند 1401 کاهش یافته است.

 تولید حقیقی بخش معدن نیز نسبت به ماه قبل افت شدید 28 درصدی را تجربه کرده است. با این حال تولید این بخش نسبت به موقعیت مشابه سال قبل 15.1 درصد رشد کرده است.

030129

 بر خلاف افت تولید در اغلب بخش‌ها، فروش صنایع در مقیاس ماهانه رشد کرده است.

رشد ماهانه فروش حقیقی صنایع

  شاخص فروش نیز که میزان فروش حقیقی را اندازه می‌گیرد، در مقیاس ماهانه در بخش صنعت 6.9 درصد رشد کرده است. هرچند نسبت به اسفند سال گذشته 1 درصد کاهش یافته است.

 رشد ماهانه فروش در هر سه زیرگروه صنعت نیز وجود داشته به طوری که فروش زیرگروه شیمیایی به جز دارو 5.7 درصد، فلزات پایه 9.7 درصد و خودرو و قطعات 4.1 درصد نسبت به دی ماه 1402 بیشتر شده‌اند.

 با این حال در مقیاس نقطه به نقطه فروش حقیقی تنها در زیرگروه فلزات پایه و خودرو و قطعات 11.3 درصد و 3.4 درصد افت کرده است. و رشد فروش تنها در زیرگروه شیمیایی به جز دارو رخ داده که در آن میزان فروش 7.8 درصد نسبت به اسفند ماه سال قبل افزایش یافته است.

 هرچند شاخص‌های فروش بخش صنعت اغلب مثبت بوده اما در بخش معدن چه در مقیاس ماهانه و چه در مقیاس نقطه به نقطه افت کرده است. به طوری که فروش حقیقی معدن 16.4 درصد در یک ماه و 14.5 درصد در یک سال کم شده است.

 به طور کلی نمی‌توان وضعیت بخش صنعت و معدن را به ویژه در سمت تولید مثبت ارزیابی کرد. و افت وضعیت به ویژه در بخش معدن بیشتر نمایان است. البته ارزیابی دقیق وضعیت نیازمند بررسی در مقیاس بلندمدت‌تری است.  

030129