به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار تورم ماهانه فروردین 1403 کرده است. شواهد نشان می دهد در فرودین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است. به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی،‌ در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده است.

البته بر مبنای این ارقام نرخ تورم خوراکی‌ها در مناطق شهری سطح تورم بالاتری را نسبت به مناطق روستایی متحمل شده است. در مقابل تورم ماهانه غیرخوراکی ها در روستاها، جلوتر از شهرها قرار گرفته است. در ادامه تورم ماهانه اقلام خوراکی و غیرخوراکی در مناطق شهری و روستایی در فرودین 1403 بررسی شده است.

تورم فروردین در شهر و روستا شعله‌ورتر شد

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، اقدام به انتشار اولین پرونده تورمی در سال 1403 کرده است. شواهد آماری نشان می‌دهد، در فروردین 1403 تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است. البته این نرخ در مناطق روستایی سطح بالاتری در مقایسه با مناطق شهری داشته است.

به بیان دقیق تر شواهد آماری نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش 0.5 واحد درصدی به 2.5 درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین 1403، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، 2.5 درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند 1402 بوده است.

این نرخ در مناطق روستایی با 1.3 واحد درصد افزایش به 3.1 درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند 1402، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.

آنچه تاکنون مطرح شده است مربوط به تورم ماهانه کل مناطق شهری و روستایی در فروردین 1403 بوده است. این رقم ماحصل میانگین تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی بوده است. در ادامه میزان تورم ماهانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در مناطق شهری و روستایی بررسی شده است.

030204

خوراکی شهری‌ها و غیرخوراکی روستائیان بر پله نخست تورم فروردین

تورم شاخصی است که نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت یک سبد متنوع از کالا و خدمات در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره قبل از آن چگونه بوده است. شواهد آماری حاکی از آن است که نرخ تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی در مناطق شهری و روستایی با یکدیگر یکسان نبوده است.

مقایسه های حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری،‌تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. در ادامه تورم ماهانه اقلام خوراکی و غیرخوراکی در مناطق شهری و روستایی با یکدیگر مقایسه شده است.

خیز فروردینه گدازه تورم خوراکی‌ها، در شهرها قدرتمندتر از روستاها

بر مبنای آمار منتشر شده،‌ در فرودین 1403 تورم ماهانه خوراکی‌ها در مناطق شهری، بیشتر از مناطق روستایی بوده است. به بیان دقیق تر در نخستین ماه از سال جاری، تورم ماهانه خوراکی ها با افزایش 1.3 واحد درصدی نسبت به اسفند در جایگاه 2.9 درصدی قرار گرفته است.

این در حالی است که تورم ماهانه اقلام خوراکی در روستاها 2.8 درصد بوده است. این نرخ در اولین ماه امسال، نسبت به اسفند سال گذشته، 1.4 واحد درصد بیشتر شده است. بدین ترتیب بر مبنای شواهد آماری می توان ادعا کرد که فشار تورم ماهانه ای که تهیه اقلام خوراکی بر دوش شهرنشینان وارد کرده، بیشتر از این فشار در مناطق روستائی بوده است. این مقوله در خصوص اقلام غیرخوراکی بالعکس بوده است.

افزایش قیمت غیرخوراکی‌ها، در روستا گسترده‌تر از شهرها

ارقام منتشر شده خبر از آن می دهد که در نخستین ماه سال جاری، سطح عمومی قیمت غیرخوراکی‌ها در مناطق شهری به 2.4 درصد رسیده و در مقایسه با اسفندماه افزایش 0.2 واحد درصدی داشته است. در مقابل این نرخ در گروه غیرخوراکی‌ها در مناطق روستایی در اسفند 3.3 درصد بوده است. این رقم نسبت به اسفند امسال افزایش 1.1 واحد درصدی به ثبت رسانده است. بدین ترتیب می‌توان دریافت که بیشترین فشار وارد شده بر دوش روستانشینان در فرودین امسال بیشتر از سمت اقلام غیرخوراکی بوده است. 

030204