مهدی موحدی با توضیح چگونگی اخذ این نوع مالیات می گوید: این نوع مالیات مردم را به سمت ثبت رسمی قراردادهای خرید و فروش سوق می‌دهد. به گفته او مالیات بر عایدی سرمایه برای افرادی که خرید و فروش غیررسمی انجام می دهند یک مکانیزم تنبیهی در نظر گرفته است.

او در این باره بیشتر توضیح داده است.