در بازار باز هفته های اخیر نرخ سود بالا و پایین‌های بسیاری داشته است. در دو هفته گذشته اما این نرخ در مرز 21 درصدثابت مانده و تغییری نداشته است. 

یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی در سال های اخیر جهت تنظیم نقدینگی بانک ها و متغیرهای کلان اقتصادی، عملیات بازار باز بوده است. بسط و جذب نقدینگی در این بازار در هدف تعیین نرخ بهره بین بانکی بوده و کسری نهادهای مالی مهم ترین عامل تغییر حجم معاملات به شمار می‌آید.

بررسی های آماری از وضعیت معاملات بازار باز نشان می دهد در در دوهفته اخیر سطح بسط پول درمرز 70 همت ثابت بوده و نرخ سود تغییر چندانی نداشته است.

در همین رابطه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، آمارهای بانک مرکزی از وضعیت نهادهای مالی در هفته منتهی به 21 شهریور ماه نشان از ثبات در ارقام نقدینگی بازار باز داشته است.

در گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، همواره آمار  دو بازار مورد رصد قرار می گیرد. بازار باز و بازار بین بانکی(شبانه) . در این بازار ها بانک مرکزی با توجه به وضعیت نهادهای مالی و سیاست های کلان اقتصادی اقدام به تزریق یا جذب پول از بانک ها می کند.

در همین رابطه در هفته اخیر بانک مرکزی بسط پول دربازار باز را در سطح ثابت خود نگه داشته اما در بازار بین بانکی از رفتار انبساطی هفته قبل خود اندکی عقب نشینی کرده است.

نرخ سود

ثبات آمارها در عملیات بازار باز

در هفته منتهی به 21 شهریور ماه امسال بانک مرکزی در حدود 68 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده و در عوض 68 هزار و 770 میلیارد تومان را از بانک ها جمع آوری کرده است.

بررسی ها نشان میدهد در مقایسه با هفته های قبل عملکرد بانک مرکزی تغییر چندانی نداشته است. این عدم تغییر در نرخ سود بازار باز نیز به چشم می خورد.

در همین رابطه در دو هفته متوالی نرخ سود در بازار باز برابر با 21 درصد ثبت شده و تغییری را ثبت نکرد. برخی کارشناسان رفتار نرخ سود در این بازار را در مسیر کنترل نرخ بهره بین بانکی دانسته و اعتقاد دارند ثبات نرخ سود در این بازار می تواند به معنای کنترل نرخ بهره بین بانکی در مرز خاموش 21 درصد باشد.

درهمین رابطه ثبات نقدینگی در بانک ها در حالی بوده که حجم عملیات بازار بین بانکی در مسیری نزولی قرار گرفته است.

کاهش اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

در هفته های اخیر معاملات در بازار بین بانکی برابر با 14 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی بوده است. در کل در این معاملات بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد استقراض نقدینگی می کنند. نرخ سود کشف شده در این معاملات همان نرخ بهره بین بانکی قلمداد می شود که در هفته های اخیر سیری صعودی گرفته است. 

دامنه این نرخ در بازه 14 تا 22 درصد قرار دارد که هر دو رقم در اختیار بانک مرکزی است. به این معنا که به عنوان مثال اگر بانکی نتوانست نیاز خود را از سایر بانک ها برطرف کند می تواند با استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصد مشکل نقدینگی خود را برطرف کند.

در همین رابطه در هفته گذشته تزریق پول از سوی بانک مرکزی در بازار بین بانکی کاهشی شده و در نهایت از مرز 35 همت با 21 همت کاهش به 14 هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش می تواند به معنای بهبود شرایطمنابع در بانک ها نسبت به هفته قبل باشد. 

نرخ سود