این عوارض از اول اکتبر لازم الاجرا می شود و روسیه یک فرصت ۱۰ روزه پیش از اجرا به مخاطبان داده است. سقف عوارض صادراتی ۷ درصد و در طول ۱۵ ماه آینده ادامه دار خواهدبود.

به گفته کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار آهن و فولاد ، اصلی ترین دلیل برای این تصمیم ، تامین فولاد برای صنعت اسلحه سازی است که نشان می دهد که روسیه آماده یک جنگ فرسایشی می شود.