به گزارش اکوایران، جزئیات داده‌های منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد، در سال گذشته از بین 10 گمرکی که حدود 88 درصد ترانزیت توسط آنها انجام شده است؛  گمرک رجایی در صدر قرار دارد. سال 1402، یشترین میزان ترانزیت خارجی از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی به میزان 5 میلیون و 170 هزار تن انجام گرفت که 9/36 درصد نسبت به ماقبل رشد نشان می‌دهد.

پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، گمرکات پرویزخان و باشماق به ترتیب با 3 میلیون و 950 هزار تن و یک میلیون و 938 هزار تن در بین گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی بیشترین میزان ترانزیت خارجی را به خود اختصاص دادند.

در سال 1402 ترانزیت خارجی از مبدا گمرک پرویزخان 368 درصد و از مبدا گمرک باشماق 57 درصد افزایش داشته است.

درضمن گمرک بازرگان با انجام تشریفات ترانزیت خارجی یک میلیون و 188 هزار تن، گمرک سرخس با 723 هزار تن، بیله‌سوار با 674 هزار تن، آستارا با 549 هزار تن، جلفا با 542 هزار تن، بندر لنگه با 482 هزار تن و گمرک منطقه ویژه اقتصادی آستارا با 456 هزار تن در بین گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی در رده‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.