شاه‌میرزایی در حاشیه ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش به اکوایران خبر داده که برای نخستین بار از دستورالعمل شرکت‌های لجستیک طرف سوم رونمایی شده که می‌تواند آثار خوبی به همراه داشته باشد. این مقام وزارت صمت همچنین توضیحاتی در خصوص قیمت‌گذاری در این صنعت داده است.