در این گزارش به برخی از مهم‌ترین سوانح تلخ هوایی برای دولتمردان ایران در ۴۵ سال اخیر می‌پردازیم.