منظور هر کدام از این دو نامزد از عدالت چیست و آن را چگونه در سیاست‌های اقتصادی خود بیان می‌کنند؟

 در این قسمت از برنامه چهاردهم به مرور آخرین مناظره انتخابات با موضوع اقتصادی پرداختیم.