علی اعطا، معمار و سخنگوی پیشین شورای شهر تهران اما معتقد است مادامی که این نگاه وجود داشته باشد که در باغ‌ها باید از ساخت‌و‌ساز انتفاع اقتصادی کرد، نتیجه برج باغ خواهد بود.

او می‌گوید: پرسش اینجاست که وقتی مطرح می‌کنند که شورای شهر پنجم مالکین را از این حق محروم کرد، باید پرسید که آیا موضوع ساخت‌و‌ساز در باغ‌ها مطابق مصوبه برج باغ حق بود یا امتیاز ویژه؟

کامل این نشست را تا دقایقی دیگر می‌توانید در سایت اکوایران ببینید.