علی اصغر قائمی؛ عضو شورای شهر تهران؛ عضو شورای شهر تهران  معتقد است که مردم در کف خیابان متوجه می‌شوند که کارنامه شهرداری تا چه حدی موفق بوده و اگر این کارنامه موفق باشد خودش از خودش دفاع می‌کند و دو صَد گُفته چون نیم کِردار نیست.