او معتقد است برای آن که پیگیری مطالبات تهران دچار دست اندازهای اداری نشود و به کندی پیش نرود حضور شهردار تهران در هیات دولت لازم است .

صادقی یادآورشد: آلودگی هوا و ترافیک دو مشکل اصلی شهر تهران است که تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی راهکار اصلی رفع این دو چالش است در دولت گذشته برقی شدن و خرید ناوگان جدید در دستور کار قرار گرفت که دولت آینده نیز عمل به تعهدات این قرار داد را برای رفع نیازهای شهروندان باید در دستور کار خود قرار دهد.