به گزارش اکوایران، روند بسط نقدینگی در بازار باز همچنان درکانال 80 همت قرار دارد. با این وجود نسبت به ماه های ابتدایی این رقم افت هزار میلیاری پیدا کرده و در مقایسه با دو ماه گذشته در کمترین سطح قرار گرفته است.

اما بررسی عمیق تر از این ارقام نشان می دهد دو اتفاق مهم در بازار باز این هفته ثبت شده است.

بازار باز

نخست: بازگشت نرخ پذیرش اوراق به مرز 100 درصد

در هر هفته بانک مرکزی در بازار باز اقدام به خرید اوراق از بانک ها کرده و از این طریق سعی می کند تا وضعیت نقدینگی بانک ها در این بازار را التیام بخشد. در همین رابطه در بازار باز در این هفته بانک مرکزی 87 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که از نیمه اسفند ماه سال گدشته تاکنون کمترین بوده است.

در این مدت بانک مرکزی 5 هفته بسطی فراتر از 90 همت را ثبت کرده بود. اتفاق مهم در این بازه زمانی بازگشت نرخ پذیرش اوراق به سطح 100 درصد بود. از ابتدای آذر ماه بسط بانک مرکزی در بازار باز مطابق با رقم پیشنهادی بانک ها بوده و نرخ پذیرش اوراق از سوی این نهاد برابر با 100 درصد به ثبت  می رسید.

در پنج هفته گذشته در سال جاری در این بازار این نرخ در سطح 90 درصد ثبت شده و آمارها نشان از فاصله گرفتن سیاست بانک مرکزی با روند نیاز نهادهای مالی داشته است. 

این در حالی است که در هفته سوم اردیبهشت ماه 1401 دوباره این رقم به مرز 100 درصد برگشته و سیاست بانک مرکزی مطابق با نیاز نهادهای مالی ثبت شد.

در همین رابطه در عملیات این هفته نرخ سود در بازار باز، برابر با 19 درصد ثبت شده و تاریخ سررسید آن برابر با هفت روزه بوده است.

بازار باز

دوم: روند انقباضی خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز

در مقابل بانک مرکزی در ازای هر بسط پول در بازار باز با توجه به سررسید هفته قبل سعی می کند تا تزریق های قبل را جمع آوری کند. در همین رابطه در بازار باز، با توجه به عملیات بازار باز در هفته های قبل، 90 هزار و 340 میلیارد تومان اوراق از بانک ها جمع کرد.

این عملیات را می توان قبض پول این نهاد از  سایر نهادهای مالی تلقی کرد. بنابراین کسر میزان بسط از کل پولی که از بانک ها جمع آوری شده برابر با منفی 3 هزار و 240 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد خالص عملکرد بانک مرکزی در این هفته نیز انقباضی بوده است. اتفاقی که برای سومین هفته متوالی در بازار باز رخ داده و پنجمین مرحله ایست که در سال جاری به ثبت می رسد.

بازار باز