در هفته منتهی به دوم شهریور ماه نرخ بهره بین بانکی تقریبا ثبات مانده و تغییری نداشت. بانک مرکزی به طور کلی از عملیات در بازار بین بانکی چند هدف مهم دارد. تنظیم نرخ سود بین بانکی و بهبود شرایط نقدینگی بانک ها در هر مقطع. 

بررسی های آماری تابستانی کشور نشان می دهد در هفته های اخیر وضعیت نقدینگی بانک ها شرایط بدی داشته و آمارها حاکی از مازاد تقاضا در بانک ها بوده اند. به عبارت دیگر در بانک ها پول کم آمده اما قیمت پول تغییری نداشته است.

بررسی عملیات بانک مرکزی در هفته پایانی مرداد

بانک مرکزی در هفته منتهی به دوم شهریور ماه در دو بازار باز و بازار بین بانکی به ترتیب 68 هزار و 500 میلیارد تومان و 24 هزار و 320 میلیارد تومان نقدینگی بسط داده که مجموعا رقمی معادل با 92 هزار و 820 میلیارد تومان بوده است.

این رقم همانند هفته قبل بالاتر از مرز 90 همت بوده اما تقریبا 3 همت کمتر. اتفاقی که در 4 ماه اخیر بی سابقه بوده است.

بانک مرکزی در هفته های نخست امسال تصمیم گرفت تا مانده بانک ها در عملیات بازار باز را تصفیه کند به همین دلیل تصمیم گرفت تا تزریق پول در بانکها را کاهش داده و به سیاست انقباضی روی آورد.

این عمل مستلزم بالا بردن نرخ سود در بازار بین بانکی و بازار باز بود که البته این شاخص تا سطوح بالایی نیز ارتقا پیدا کرد. در این زمان به یکباره بالارفتن نرخ سود اعتراض بورسی ها را برانگیخت. نهادهای تامین سرمایه یکی از مهم ترین دلایل افت شاخص بورس در تابستان امسال را بالارفتن نرخ بهره می دانستند. به همین علت بانک مرکزی مجبور به کاهش نرخ سود بازارهای بین بانکی در این مقاطع شد. به عنوان مثال نرخ سود بازار باز که تا مرز 21.5 درصد رفته بود با کاهشی ضربتی مواجه شده و به کف 20 درصد رسید.

پایین نگه داشتن نرخ سود به صورت دستوری نمی توانست با کاهش تزریق پول همراه باشد. کارشناسان معتقدند زمانی که قیمت به صورت دستوری در بازار کاهش پیدا می کند ایجاد مازاد تقاضا کرده و وضعیت نقدینگی را در بانک ها بدتر می کند. موضوعی که نمی شد باکاهش تزریق پول همزمان رخ دهد و بانک مرکزی را دوباره مجبور به تزریق پول در بازارهای بین بانکی کرد. این عمل به نوعی از رشد دوباره نرخ بهره جلوگیری به عمل آورد.

نرخ سود

ثبات نرخ سود بین بانکی در مرز 20.65 درصد

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 2 شهریور ماه برابر با 20.65 درصد بوده و تقریبا با هفته قبل خود تفاوتی نداشته است.

این در حالی بوده که بانک مرکزی در بازار باز نرخ سود را بالا برده و تزریق پول را در مرز 70 همت ثابت نگه داشته است. این نرخ در هفته منتهی به 31 مرداد ماه برابر با 20.71 درصد بوده و در هفته بعد نیز به 21.21 درصد رسیده است. افزایش نرخ سود در بازار باز علامت جدی تری از مازاد تقاضای بانک ها در بازار است.

درنهایت می توان گفت نگهداشتن نرخ بهره بین بانکی در سطوح پایین منجر به رشد مازاد تقاضا در بازار بین بانکی شده و وضعیت نقدینگی بانک ها را بدتر کرده است. بنابراین بانک مرکزی با رشد عرضه پول در بازار بین بانکی سعی دارد تا از بالا رفتن نرخ بهره جلوگیری کند.

نرخ سود