اکوایران روند نرخ مشارکت از چهارمین تا چهاردهمین دوره انتخابات را در قیاس با روند نرخ تورم، ضریب جینی و رشد درآمد سرانه بررسی کرده است. طبق این آمار همبستگی تورم با نرخ مشارکت معکوس بود اما در موارد دیگر حکایت متفاوت بود.