هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و ربع سکه نیز به ۳ میلیون و ۸۲۰ تومان رسید.

حباب سکه حدود ۶۶ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز حدود ۸۳۸ هزار تومان است.