شرکت‌های خصولتی موظف می‌شوند منابع خود را از بازار سرمایه خارج نکنند