.

 اقتصاد مخلوط با فساد اقتصادی ناپایدار است

 کاهش تصدی‌گری و اعتمادسازی

 اساس برنامه من ثبات اقتصادی است 

با بنگاهداری بانک‌ها اقتصاد رشد نمی‌کند

 باید به اقتصاد بازار پایبند باشیم چون لوازم ضروری اقتصاد است