دولت و اقتصاد ایران، در سال‌های اولیه قرن به پایه‌های حقوقی احتیاج داشت. قوانینی که نظام بوروکراسی کشور را بسازد و با یکسان‌سازی متر و معیارها و ایجاد قوانین مشخص حقوقی، مبادلات اقتصادی را تسهیل کند. دهه‌ی اول سلطنت رضاشاه، عصر تاسیس نهادهای ماندگار در ایران است.