برخی خبرگزاری ها گزارش دادند که قطاری حامل بیش از ۱۱۰۰ تن سنگ که به مقصد شهر بیلیجیک ( ترکیه) فرستاده شد، با عدم اجازه ورود راه آهن ایران مواجه شد. هر چند راه آهن کشورمان ورود این قطار به محدوده ریلی ایران را تکذیب کرد. گذشته از موضوع ورود و خروج قطارها، از سویی دیگر برخی کارشناسان معتقدند حمل زمینی از افغانستان به ترکیه با هزینه بالایی همراه است.

در کنار آن با حضور پررنگ چین در معادن افغانستان و تمدید قراردادها به صورتی است که با بهره برداری از معادن از سوی چین شاید صادرات به کشورهای دیگر برای افغانستان خیلی آسان نباشد.

کتایون ملکی گزارش می دهد.