به گفته موذن زاده برخی مقررات و دستور العمل ها تهدیدی جدی برای بخش معدن است و صادرات دائما دچار نوسان می شود. این در حالی است که بخش معدن باید از محل صادرات خود استفاده کرده تا بتواند خود را توسعه دهد. آن طور که مشخص است سیاست های داخلی کم مخرب نبوده اند.