باید مشخص شود در مکتب بازار ما یک تالاب چه اندازه ارزش دارد. به گفته او اما متاسفانه سه دوره از برنامه چهارم گذشته و هنوز این ماده اجرایی نشده است. آن دستی که اجازه نمی‌دهد این برنامه اجرایی شود همان دستی است که خواسته و ناخواسته این کشور را به سمت فروپاشی می‌برد.