درهم امروز هم سمت و سوی کاهشی داشت و به ۶/۹۵۰ تومان رسید.

سکه در نرخ ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و ربع سکه نیز در نرخ ۳ میلیون ۸۲۰ هزار تومان داد و ستد شدند. حباب سکه امروز نیز منفی بود و ربع سکه نیز حبابی در حدود ۸۵۵ هزار تومان دارد.