به گفته او، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد، در پتروشیمی به بیش از ۱۰ درصد رشد نیاز داریم که با تامین مالی نوین این مهم محقق می شود.

آقامحمدی افزود: راهکارهایی در بحث حل ناترازی انرژی وجود دارد که یکی از اقدامات در این زمینه خرید صرفه جویی های از مردم است که پتروشیمی ها می توانند مالک این صرفه جویی ها باشند.