در این شرایط می توان گفت که دو ساعت ابتدایی بازار در روز جاری اهمیت زیادی دارد.