او در این ارائه به تجربه‌ی خود در برخورد با ترجمه‌های انگلیسی آثار سعدی می‌پردازد و با نقد این موضوع، می‌گوید به جز دانستن زبان مبدا و مقصد، چه دانش‌هایی نیاز است. 

او از تلاش خود برای بازآفرینی کلیات سعدی می‌گوید و برای ما از این سخن می‌گوید که چرا برای این کار ده سال از عمر خود را صرف کرده است.

از سوابق رضوانی می‌توان اشاره کرد که دبیرکل کانون مترجمان ایران بوده است.

 این ارائه با همکاری تدکس شریف برگزار شده است.