گزارشی که تصویر خاکستری از اقتصاد ایران تا پایان سال را روایت می‌کند. اما این وضعیت خاکستری از اقتصاد، در کنار دو عدد دیگر، نتیجه‌ای متفاوت تصورات عموم در خصوص احیای برجام و تحریم‌ها دارد.