افزایش حقوق بازنشستگان از ناکجا آباد

آیا دولت قرار است به بهانه های سیاسی در ماه های مانده به اتمام کارش به حمایت از بازنشستگان بپردازد یا با چاپ پول به روی آتش تورم نفت بریزد؟

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ماجرا را برای بازنشستگان با یک خبر به ظاهر خوش مطرح کرد اما اگر دولت از عهده این کار برنیاید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد