اما این معادن چه باری از اقتصاد ایران را به دوش می کشند؟ و چه فرصتی برای شکوفایی در این استان وجود دارد؟

کتایون ملکی گزارش می دهد: