آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

به باور برخی بخشی از رقم پایه پولی که ازسوی بازار باز افزایش پیدا کرده اکنون روندی کاهشی به خود گرفته است. این رقم که متغیر مانده نقدینگی نزد بانک ها در عملیات بازار باز بوده در پایان سال 1400 به 90 همت رسیده بود که اکنون تا 67 همت تقلیل پیدا کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود عدم تحقق هدفگذاری نرخ سود بین بانکی اما بانک مرکزی تصمیم به رفتار انقباضی در بازار باز گرفته است.
بسط حداقل 75 همتی بانک مرکزی در بازار باز در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار بین بانکی به رکورد 5 ساله رسیده است. از آنجا که این عملیات در راستای نجات بورس انجام شده بررسی می شود این بازار تا چه اندازه در بازدهی صعودی بورس اثرگذار بوده است
روند بسط پول دربازار باز مسیری کاهشی قرار گرفته و بسط پول در بازار بین بانکی نیز روندی نزولی پیدا کرده است. با توجه به پذیرش صد درصدی اوراق در بانک مرکزی می توان گفت ریشه کاهش تزریق پول در بازار باز به کمتر شدن بحران نقدینگی بانک ها مرتبط بوده است.
عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده و برای سومین هفته متوالی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را انقباضی رقم زد. اتفاق مهم دیگر در این بازار بازگشت سیاست بانک مرکزی به نیاز بانک ها بوده است.
بازار باز از نیمه دوم سال گذشته روند صعودی داشته و رشدی هزار درصدی را به ثبت رسانده است. این رویداد که به هدف رشد بازدهی بورس انجام شده بود نتوانست این شاخص را رشد چندانی دهد.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت به 20.44 درصد رسیده که بالاترین میزان این شاخص از نیمه بهمن 1400 تاکنون بوده است. این در حالی است که بسط پول در بازار باز همچنان در سطح 80 همت قرار داشته است.
بسط بانک مرکزی در بازار باز برای سومین ماه متوالی فراتر از 80 همت ثبت شده و مانده نقدینگی نزد بانک ها در این معاملات به 83 هزار و 410 میلیارد تومان رسیده است. کاهش نرخ سود در این بازار به همراه رشد بسط پول به باور برخی می تواند از کانال پایه پولی تورم را افزایش دهد.
در هفته اول اردیبهشت اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی معادل با صفر بوده و میانگین هفتگی این شاخص را کاهش چشمگیری داده است. این اتفاق در نهایت منجر به آن شد تا مجموع بسط پول بانک مرکزی در دو بازار کاهش یافته و در کمتر از 90 همت قرار بگیرد.
نرخ پذیرش اوراق در در هفته اول اردیبهشت امسال در بارار باز روندی نزولی داشته و به 91 درصد رسیده است. در کنار این رکوردزنی بررسی میزان خالص عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد این مقطع انقباضی ترین هفته بانک مرکزی از این حیث در دوماه اخیر بوده است.
در هفته اول اردیبهشت 1401 نوار بسط های فراتر از 90 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی در بازار باز قطع شد. در همین رابطه پس از شش هفته متوالی که بانک مرکزی فراتر از 90 همت را بسط داده بود در این هفته این روند شکسته شده و به 89.9 همت رسید.