معمولا افزایش و کاهش نرخ بیکاری با میزان رشد اقتصادی در ارتباط است. اما آیا دلیل کاهش نرخ بیکاری در عربستان سعودی هم به وضعیت اقتصادی این کشور ارتباط دارد؟ در این ویدیو دلیل کاهش نرخ بیکاری در عربستان را توضیح داده‌ایم.