در سال‌های اخیر، نام سال یک هدف اقتصادی را مورد توجه قرار داده تا دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی یکپارچه برای آن هدف به خط شوند. 

رهبری برای سال گذشته نیز مهار تورم و رشد تولید را محور قرار دادند.

در این گزارش کوتاه، مروری بر نام تمام سال‌های اخیر می‌کنیم.