یکی از سرنخ هایی که محمدرضا مودودی، رئیس کمیته ملی برندهای برتر تجاری اتاق بازرگانی ایران در این مورد می دهد تفاوت برندسازی در ایران و چین است.

او در ایران فود این هفته توضیح بیشتری در این باره داده است.