برخی اقتصاددانان معتقدند که سرچشمه ناترازی اقتصاد ایران به بودجه باز می‌گردد. آنچه کسری بودجه دولت را شکل می‌دهد صرفا از عملیات بودجه‌ای آشکار نشات نمی‌گیرد و بخشی از ناترازی‌ها به عملیات فرابودجه‌ای مربوط می‌شود که در ترازنامه بانک‌ها، حساب‌های دولت و ترازنامه بانک‌مرکزی منعکس نمی‌شود.

سید حمید پورمحمدی معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، صابر شیبانی رییس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران، محمد قاسمی اقتصاددان و حسن خوشپور مدیر کل پیشین دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه در یک نشست تخصصی در همایش چشم‌انداز اقتصاد در ۱۴۰۳ به این بحث پرداختند.