این تصمیم با دو‌ فعال صنعت دامداری بحث شده است. احمد مقدسی، رییس هیات مدیره انجمن  صنفی گاوداران و هژیر ضیایی فعال بخش خصوصی معتقدند: این تصمیم نوعی یارانه به خارجی هاست. تصمیماتی که در ظاهر به نفع تولیدکننده هاست اما تابه حال جز ضرر چیزی برای آنها نداشته است.

مقدسی از ضرر میلیاردی روزانه دامداران کشور بابت این تصمیمات غلط می گوید و مقدسی، آدرس مافیای گوشت را می دهد.

چرا عمان با شرایط اقلیمی مشابه در حال خودکفا شدن در تولید گوشت است اما ما هنوز نتوانسته ایم در چنین مسیری قدم بر داریم؟ سوالی است که در ایران فود این هفته به آن پاسخ داده شده است.