روند افزایشی تولید و صادرات نفت ایران چگونه شکل گرفت؟ بازارسازی برای فروش نفت تخفیف‌خورده تحریمی یا توافق پنهان با امریکا؟

بازی ایران با برگ معافیت از کاهش تولید، چه تأثیری در تصمیمات اخیر اوپک‌پلاس دارد؟

افزایش صادرات نفت ایران کدام کشورها را متضرر و کدامیک را منتفع می‌کند؟ و در نهایت چه ریسک‌هایی بر سر راه صعود صادرات نفت ایران قرار دارد؟

در برنامه هفتگی #نپتا در گفتگو با دانیال رحمت، کارشناس ارشد انرژی به سراغ یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها رفته‌ایم.