علیرضا توکلی کاشی افزود: دلیل دیگر این بود که از سال گذشته عملیات بازار باز و ریپو خیلی پررنگ تر شد و برای انجام عملیات ریپو لازم است که بانک ها اوراق دولتی را در اختیار داشته باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند که در بازار ریپو وارد شوند.

او ادامه داد: این ها عواملی بودند تا بانکها را تشویق به خرید اوراق کنند اما در سال جاری این عوامل کمرنگ تر شده، نکته مهم این است که امسال بانک مرکزی سیاست های انقباضی را با شدت بیشتری در پیش گرفت و با افزایش سپرده قانونی، بانکها را در تنگنای نقدینگی گذاشته است.