حسین دهشیار استاد روابط بین الملل در همایش «الگوهای دوستی و دشمنی در غرب آسیا» با اشاره به نفوذ آمریکا در منطقه بیان کرد: منطقه غرب آسیا دارای کشورهای آسیب پذیر است و بازیگران فرامنطقه ای به ویژه آمریکا از این آسیب پذیری بسیار بهره می برند و در سیاست ها و شکل دادن به رفتارها نافذ خواهند بود. این منطقه، منطقه نفرین شده ای است که امروز در دوران خوش خود به سر می برد.