تقی آزاد ارمکی در گفتگو با برنامه نردبان اکو ایران، شیوه حکمرانی هخامنشیان را مطلوبتر می داند، هرچند از نظر او در سالهای اخیر عمده توجهات ما معطوف به ساسانیان شده است. هنر حکمرانی هخامنشیان در پذیرش ملل و ادیان مختلف در ایران بود، کاری که در دوره ساسانیان با محدودیت هایی مواجه شد.