اگرچه خودش از پرده برون نیافته است اما ردپایش در منازعه اخیر ایران و اسرائیل بوضوح نمایان است.او ویلیام برنز رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست که انقلاب بزرگی را در بینش آمریکا نسبت به «اطلاعات»پدید آورده است.اینکه باید تمایل به طبقه بندی کردن هرگونه اطلاعات را کنار گذاشت و از بخشی از اطلاعات در راستای اهداف ایالات متحده در حوزه دیپلماسی استفاده کرد.او این پروژه فکری اش را برای اولین بار قبل از جنگ اوکراین به آزمون گذاشت و نشان داد که می توان با افشای عمدی اطلاعات به برخی اهداف سخت و پیچیده دست یافت.سازمان سیا تقریبا از حدود یک ماه قبل از آغاز عملیات روس ها در اوکراین با افشای عمدی اطلاعات یا آنچه خود برنز می گوید«طبقه بندی زدایی استراتژیک»از پروژه پوتین برای جنگ اوکراین پرده برداشت.اما هدف از کمپین افشای اطلاعات محرمانه چه بود؟هدف اولیه و فوری پیشگیری از جنگ بود. اگر چه در این هدف حیاتی سیا و برنز به موفقیتی دست نیافتند اما در عین حال جهان و اوکراین را از شوک حمله ناگهانی روسیه خارج کرد و به همین دلیل غافلگیری به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در پیشبرد اهداف در جنگ از سوی پوتین به خوبی پیش نرفت. دیپلماسی اطلاعاتی کارکردهای دیگری به جز پیشگیری از جنگ و خروج از دایره غافلگیری دارد.ایجاد زمینه های جدید برای همکاری میان شرکا ،تقویت اتحادها و ائتلاف ها به عنوام مهمترین دارایی آمریکا در جهان پرآشوب کنونی ، افزایش اعتبار ایالات متحده در نزد متحدان از طریق افشای اطلاعات معتبر و تضعیف همگرایی ها و پیوستگی ها میان رقبای آمریکا.در واقع با دیپلماسی اطلاعاتی که برنز پیش از آغاز جنگ اوکراین بنیان گذاشت،بایدن توانست ائتلاف قدرتمندی از کشورها را در حمایت از اوکراین بسیج کند و درعین حال تداوم ببخشد. حال پس از دو سال دوباره برنز فرصتی پیدا کرده است که تز خود را برای دومین بار به آزمون بگذارد و میدان به آزمون گذاشتن دوباره این تز نیز در حوزه منازعه ایران و اسرائیل و بحران خاورمیانه است.برنز با افشای اطلاعات محرمانه در مورد فعل و انفعلات نظامی ایران برای پاسخ به حمله به کنسولگری ایران در دمشق و انتقال آن به صدها رسانه آمریکایی،اسرائیلی،اروپایی و حتی منطقه ای همچنان به دنبال هدف اولیه و حیاتی کمپین افشای عمدی اطلاعات محرمانه یعنی جلوگیری از جنگ است.ممکن است او همچون جنگ اوکراین در این زمینه خاص به موفقیت دست نیابد ولی احتمال عملیاتی شدن آن را هم نباید دست کم گرفت؛چرا که جنگ ایران و اسرائیل در منطقه خاکستری و پتانسیل تهدید به تنش بیشتر به عنوان اهرم برای بازدارندگی و نشان دادن خطوط قرمز جدید در این منطقه،اثر گذاری کمپین افشای اطلاعات محرمانه را بیشتر می کند.ضمن اینکه افشای اطلاعات محرمانه به عنصر غافلگیری یه عنوان یکی از مختصات بازی در منطقه خاکستری نیز آسیب می رساند.

با همه این ها نشانه های متعدد حکایت از این دارد که فعل و انفعالات نظامی در منطقه و کمیپین افشای عمدی اطلاعات محرمانه توسط سیا در گام اول بخشی از آسیب ها و واگرایی ها در روابط تل آویو و واشنگتن را که بر اثر جنگ غزه حادث شده بود،ترمیم کرده است؛در عین حال همکاری بی سابقه ای را میان آمریکا و شرکایش برای پیشگیری از جنگ بوجود آورده است و در صورت خروج استراتژیک ایران از منطقه خاکستری (نه خروج تاکتیکی)زمینه برای همکاری بیشتر ائتلاف ها و اتحادها به رهبری آمریکا و تضعیف پیوستگی های دشمنان واشنگتن جهت محدودسازی نفوذ منطقه ای ایران فراهم می شود؛امری که پیش از این و حتی در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر می رسید و می رسد.به همین دلیل هم باید تاکید کنم که تداوم بازی در منطقه خاکستری به ایران امکانات بسیار بیشتری در راستای حفاظت از منافع کشور می دهد که یکی از آنها موردی است که در مقاله قبلی به آن اشاره شد:استفاده از اهرم تهدید به تنش بیشتر برای بازدارندگی و تعیین خطوط قرمز جدید برای اسرائیل از طریق نشان دادن تهدیدات معتبر.خودمان را با دست خود در تله اصطکاک قدرت ملی و منطقه ای قرار ندهیم.